اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست در دانشگاه