فصلنامه علمی - پژوهشي پژوهشنامه اخلاق - سال ششم شماره 22 زمستان 1392

بررسي و نقد نظريات اخلاق زيست‌محيطي با استفاده از قاعده بسيط‌الحقيقه

محمد بيدهندي - علي کرباسي‌زاده - محسن شيراوند

چکيده
یکی از کاربردهای قاعده بسيطةالحقيقة علاوه بر اثبات وحدانیت حق تعالی اثبات «حيات» در تمام مراتب هستي و کاربست آن در حوزه زيست‌محيطي مي‌باشد. همان‌طور که وجود، يک حقيقت واحد ساري است که به نحو تشکيک در همه موجودات جريان دارد، صفات ذاتي و حقيقي آن نظير علم، اراده، قدرت و حيات نيز در همه موجودات سريان دارد. بنابراين همان‌گونه که همه موجودات از فيض وجود بهره‌مندند، از صفات او که عين ذات اوست، نيز بهره‌مند هستند. به عبارت ديگر، همه موجودات حتي جمادات نيز داراي حيات، علم، اراده و قدرت مي‌باشند. بر اين اساس، کل هستي از قوس صعود هستي تا اخس مراتب وجود، زنده و داراي حيات مي‌باشند. در اين پژوهش سعي داريم ضمن تشريح و تبيين قاعده بسيط‌الحقيقه و تبیین نظريات رایج زيست‌محيطي به نقد هر يک از اين نظريات بر‌اساس قاعده مذکور بپردازيم. برآیند اين نقد و بررسي، طرح نظريه بديع ملاصدرا در حوزه اخلاق زيست‌محيطي خواهد بود.

واژگان کليدي
قاعده بسيط‌الحقيقه، طبيعت، محيط زيست، اخلاق زيست‌محيطي.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.