فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال ششم \ شماره 18\ پائيز 1388

بررسي تطبيقي انقلاب اسلامي با انقلاب‌هاي بزرگ دنيا

علي کاظمي

چکيده
يکي از راه‌هاي شناخت اهميت و ماهيت يک انقلاب بزرگ همچون انقلاب اسلامي ايران، مقايسه آن با ساير انقلاب‌هاي بزرگ دنياست. براي اين منظور شرايط اقتصادي، شرايط نظامي، حمايت بين‌المللي و شرايط سياسي مرحله قبل از پيروزي چهار انقلاب بزرگ دنيا يعني انقلاب کبير فرانسه، انقلاب اکتبر 1917 روسيه، انقلاب 1949 چين و انقلاب 1962 الجزاير با انقلاب اسلامي ايران مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است. در اين بررسي و مقايسه، نقش اين شرايط در وقوع انقلاب، روشن و ثابت مي‌شود که رژيم پهلوي هنگام بروز انقلاب اسلامي از جهت اقتصادي، نظامي و حمايت بين‌المللي بر‌خلاف کشورهاي فرانسه، روسيه، چين و الجزاير بوده و در وضعيت مطلوبي به سر مي‌برده، اما از جهت مديريت سياسي، همانند چهار کشور مذکور در شرايط خوبي از نظر مشروعيت و مقبوليت مردمي قرار نداشته است.

كليد واژه ها:
انقلاب اسلامي، امام خميني، انقلاب، مشروعيت، مقبوليت.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.