فصلنامه علمی - پژوهشی تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي - سال هفتم - شماره 23 - تابستان 1395

بررسي سير افزايش کمي مزارات شهر تبريز با استناد به کتاب‌هاي روضات الجنان، روضه اطهار، اولاد الاطهار و منظرالاولياء از قرون اوليه اسلامي تا اواخر صفوي

داريوش ستارزاده - ليدا بليلان - فهيمه دوستار

چکيده
اهميت شهر تبريز در دوره ايلخاني به دلايل اقتصادي، سياسي، مذهبي و به تبع آن توجه به هنر باعث گسترش حضور عرفا، شعرا، اوليا و امرا در سرتا سر شهر شده و نمود بارز اين امر، تکريم، توسعه و اهميت مزارات تا اواخر صفوي است. از اين‌رو هدف اين مقاله بررسي سير افزايش کمي اين مزارات از قرون اوليه اسلامي تا اواخر صفوي مي‌باشد. در اين تحقيق گردآوري اطلاعات به روش تاريخي ـ اسنادي با ديد توصيفي و پديدارشناسانه و تجزيه و تحليل اطلاعات آن به شيوه تحليلي ـ تطبيقي صورت پذيرفته است. نتايج تحقيق حاکي از آن است که تعدد عرفا از ساير افراد نامي در تمام شهر و در تمام دوره‌‌ها بيشتر بوده و اين امر تأثيرات مهمي در ساخت و سازمان فضايي ـ کالبدي شهر در طول دوره‌‌هاي تاريخي داشته است.

واژگان کليدي
تبريز، مزارات، سير افزايش کمي، کتب تاريخي، قرن 1 الي 10 هجري.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.