فصلنامه علمی - پژوهشی تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي - سال هفتم - شماره 23 - تابستان 1395

بررسي دانسته‌‌هاي طبي صاحب بن عباد بر پايه منابع پزشکي معاصر او

مصطفي معلمي - سيد حسين حسيني کارنامي محمدعلي افضلي - سيد علي مظفرپور

متعاقبا تکمیل خواهد شد.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.