فصلنامه علمی - پژوهشی تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي - سال هفتم - شماره 23 - تابستان 1395

کارکرد سياسي پزشکي در عصر اول عباسي (237 ـ 132)

عباس احمدوند

چکيده
راهيابي پزشکان به دربار براي درمان خليفه و درباريان، زمينه‌ساز ورودشان به عرصه قدرت و سياست بود. بررسي نحوه ارتباط خلفا و پزشکان، جايگاه ممتازشان در نزد خلفا و درباريان، تأثيرگذاري در عرصه سياست و موقعيت مالي آنها ازجمله مباحث مغفول مانده در حوادث عصر اول عباسي است. اين مقاله مي‌کوشد بر اساس رويکرد ارتباط سلامت، در نگاهي کارکردي به توضيح و تبيين حضور پزشکان در دربار خلفاي عباسي بپردازد و نشان دهد پزشکان چگونه بر برنامه‌‌هاي سياسي خلفا تأثير مي‌گذاشتند. نیز نشان دهد به‌رغم نفوذي که پزشکان در دربار داشتند و گاه فراميني صادر مي‌کردند، يا به مناصبي دست مي‌يافتند، از گزند منازعات سياسي به دور نبوده و نفوذ سياسي‌شان فارغ از همدلي و همراهي با خليفه، ناپايدار و بسته به نظر شخص حاکم بوده است.
واژگان کليدي
عصر اول عباسي، جندي شاپور، خاندان بختيشوع، پزشکي در اسلام، نظريه ارتباط سلامت.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.