فصلنامه علمی - پژوهشی تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي - سال هفتم - شماره 23 - تابستان 1395

سيرتکاملي مقتل نگاري با تکيه بر مقتل نگاران اصحاب امامان معصوم(ع)

حسین حسینیان‌مقدم

چکيده
مقتل‌نگاري از شاخه‌‌هاي مهم تاريخ‌نگاري و مورد اعتناي همه فرق اسلامي است، که با تلاشي همگاني و رويکردهايي متفاوت بالنده شد. پژوهش حاضر مقتل‌نگاري را با رويكردي علمي ـ تحليلي تا قرن سوم و با تکيه بر نقش اصحاب امامان شيعه(ع) بررسي می‌نماید. در اين آمايش با استفاده از شيوه تاريخي، ذهن‌شناسي مؤلفان (به‌معناي نوعي راهيابي به آرا و تفکرات آنان، با مطالعه آثار و شرح حال‌‌ها براي گمانه‌زني درباره شيوه نگارشي و رويکرد مؤلفان به مسائل تاريخي) و مقايسه آثار آنان، دو جريان حديث‌نگر و تاريخ‌نگر مطالعه شده است و براساس منابع و اسناد مکتوبِ موجود به مسائلي مانند بنيان‌گذاري يا استمراربخشي مقتل‌نگاري صحابيان، جايگاه و بستر حرکت علمي آنان، گونه‌شناسي فکري، صنف‌شناسي نگارشي، نوع‌شناسي تعامل آنان با ديگران و فرايندشناسي انتقال آن به آيندگان پرداخته و سرانجام با آميزه‌اي از توصيف نقلي و تحليل عقلي، دامنه تحقيق را جمع کرده است.
واژگان کليدي
مقتل، مقتل‌نگاري، تاريخ‌نگاري، تمدن اسلامي، اصحاب، امامان(ع)، شيعه، تاريخ تشيع.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.