فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسيري - سال هفتم شماره 28 زمستان 1395

نقش شناخت جغرافيايي «بابِل» در تفسير آيه 102 بقره

سيده سميه خاتمي سبزواري - سيد محمد مرتضوي

چکيده
یکی از آیات پر ابهام نزد مفسران، آیه 102 بقره است. در این آیه چند اختلاف مانند مکان بابل، نزول هاروت و ماروت، چگونگی سحر و مراد از شیاطین قابل ملاحظه است. آنچه امید به پاسخگویی به این ابهام‌ها را تقویت می‌کند واژه «بابِل» است که کمک زیادی در حل این اختلافات دارد. نام «بابل» تنها یک‌بار در قرآن آمده است. در این مقاله از نقطه نظر توجه مردم به سحر که مهم‌ترین موضوع به‌کار رفته در آیه است، به وقایع این شهر و پایان آن می‌نگرد تا بتواند از طریق شناخت بیشتر بابل به بررسی تاثیرهای آن در تفسیر آیه بپردازد. این تاثیرها در دو جهت بررسی می‌شود؛ یکی اینکه با تبیین عاقبت سحرکنندگان، به بررسی ارتباط بین سحر و اتفاق‌های پیش‌آمده در بابل می‌پردازد و دیگر اینکه کنکاشی در پاسخ‌گویی به اختلاف‌های تفسیری دارد.
واژگان کليدي
آیه 102 بقره، سرزمین بابل، هاروت و ماروت، اختلاف‌های تفسیری.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.