فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسيري - سال هفتم شماره 28 زمستان 1395

بررسی عمومی بودن زوجیت موجودات بر اساس آیات 3 رعد و 49 ذاریات

روح‌الله نجفي

چکيده
قرآن کریم در آیات متعددی از زوج بودن موجودات سخن گفته است، چنانکه آیه 3 رعد مطابق دیدگاه مشهور، از زوج بودن تمام میوه‌ها و نیز آیه 49 ذاریات از زوج بودن تمام اشیاء سخن می‌گوید. مقاله حاضر بیان می‌دارد که در آیه 3 رعد، دو ترکیب نحوی متصور است و این آیه، مطابق نظر مشهور در باب ساختار نحوی این آیه، بر زوج بودن تمام میوه‌ها دلالت دارد اما بر اساس نظر غیرمشهور، مراد از دو قرین در این آیه، شب و روز است، از دیگر سو، بر پایه تعبیر «کُلِّ شیءٍ» در آیه 49 ذاریات، ممکن است تصور شود که برای موجودات غیر زنده هم باید به‌دنبال نظام زوجیت گشت، در حالی که آنها، فاقد نر و ماده‌اند و ساختار دیگری از زوجیّت هم ندارند که برای مخاطبان قرآن در دوره نزول، قابل درک باشد و ایشان را متذکّر قدرت خدا گرداند، از این رو با عنایت به اینکه استفاده از واژه «کلّ» برای تأکید بر کثرت، امری شایع در ادبیات قرآن است، به‌نظر می‌رسد که مراد آیه 49 ذاریات، تنها بیان کثرت و گستردگی پدیده زوجیت در میان موجودات زنده است.

واژگان کليدي
آیه 3 رعد، آیه 49 ذاریات، تفسیر علمی، عمومی بودن زوجیت.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.