فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسيري - سال هشتم شماره 30 تابستان 1396

نقد دیدگاه تفسیری قرضاوی با تاکید بر تفسیر آیات حرمت غناء

محمدصادق يوسفي مقدم

چکيده
غنا از موضوعات فقهى است كه در طول تاريخ، فقهای مسلمان از همه مذاهب اسلامى در باره آن نظر داده و ابعاد آن را واكاوى نموده‌اند، با این‌ همه در پژوهش‌های آنان به ظرفیت قرآن در آن موضوع، کمتر توجه شده است، تنها کسی که تا حدودی برای اثبات نظر خود به آیات قرآن توجه کرده، یوسف قرضاوی است. او با تحلیل آیات قرآن، به حلیت غنا حکم کرده است. در این مقاله پس از نگاهی اجمالی به ديدگاه فقهای شيعه و سنى در باره حکم غنا، دیدگاه و ادله قرضاوی بررسی و نقد شده و با نگاهی قرآنی، حرمت ذاتی غنا ثابت گردیده است، همچنین با توجه به اینکه حکم حرمت ذاتى و یا عرضى غنا از موضوع‌های مهم و پیچیده فقه است، ظرفیت فقهی قرآن و روایات تفسیری، تبیین شده است.

واژگان کلیدی
آیات الاحکام، تفسیر فقهی، غنا، یوسف قرضاوی.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.