فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسيري - سال هشتم شماره 30 تابستان 1396

کارکردهای تفسیری استنادهای قرآنی در خطبه‌های حضرت زهرا(س)

فتحیه فتاحی‌زاده - بی‌بی‌سادات رضی بهابادی - فرشته معتمدلنگرودی

چکيده
یکی از شاخصه‌های کلام معصومان استناد به آیات قرآن است. حضرت زهرا(س) در خطبه‌های خویش به فراخور نیاز، به آیات قرآن استناد نموده است. این گونه استنادهای قرآنی می‌تواند یکی از مهمترین منابع تفسیر قرآن به‌شمار آید. بیشترین کارکرد این روابط، در توسعه دامنه تفسیر نقلی است. این پژوهش، کارکرد تفسیری استنادهای قرآنی در خطبه‌های حضرت زهرا(س) و فراوانی آنها را مورد مُداقه قرار داده است و در آن به‌جای محتوای کلام قرآن و خطبه‌های حضرت زهرا(س)، بر کارکردهای تفسیری استنادهای قرآنی حضرت(س) تأکید شده است. این بررسی بیانگر آن است که بهره‌گیری حضرت(س) از آیات گاه در جهت تبیین معنا، جری و تطبیق، گسترش مفهومی و مصداقی آیات و نیز استشهاد به آیات قرآن است. در این زمینه تبیین معنا، ذکر تطبیق آیات، استشهادهای حضرت(س) به قرآن و گسترش مفهومی و مصداقی آیات به ترتیب بیشترین کارکردهای تفسیری این استنادها را نشان می‌دهد.

واژگان کلیدی
روایات تفسیری، کارکردهای تفسیری، خطبه فدکیه، تجلی قرآن در روایات.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.