فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسيري - سال هشتم شماره 30 تابستان 1396

آغاز پیدایش جهان در تفسیر آیات و آخرین یافته‌های کیهان‌شناسی

محمود کریمی - سید مهران موسوی

چکيده
در آیات متعددی از قرآن کریم به مسئله آغاز آفرینش جهان اشاره و در آن به مسائلی مانند چیستی و چگونگی جهان قبل از آفرینش، مواد اولیه سازنده هستی و توسیع یا گسترش آسمان‌ها پرداخته شده است. با ظهور نظریه‌های جدید در علوم تجربی، منکران اسلام در صدد مخالف نشان‌دادن برخی علوم تجربی با مسائل مطرح شده در قرآن برآمده‌اند تا در وحیانی بودن قرآن تردید کنند، از این‌رو شناخت و تبیین دقیق دیدگاه قرآن در باره چگونگی آغاز آفرینش جهان دارای اهمیت است تا روشن گردد مطالب قرآن با عقل و علوم قطعی تجربی در تضاد نیست، بلکه در موارد بسیاری با آخرین یافته‌های کیهان‌شناسی، هماهنگی وصف‌ناپذیر دارد و چه بسا بتوان در مواردی دیدگاه قرآن را در کنار سایر نظریه‌های مطرح علمی به‌عنوان نظریه مستقل و ممتاز مطرح نمود. مقاله پیش‌رو ضمن بیان آخرین یافته‌های کیهان‌شناسی پیرامون منشأ جهان، به بررسی مهم‌ترین اقوال مفسران و اندیشمندان در باره آیات مربوط در این زمینه پرداخته و پس از بیان دیدگاه مختار، شباهت‌ها و تفاوت‌های آن را با نظریه انفجار بزرگ بيان نموده است.

واژگان کلیدی
آیات علمی، آیات آفرینش، پیدایش جهان، انفجار بزرگ.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.