فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسيري - سال هشتم شماره 30 تابستان 1396

جستاري تفسيري در حليت نکاح با زنان اهل کتاب (بررسي تطبيقي آيه 5 مائده از منظر مفسران فريقين)

محمدهادی مفتح - سجاد محمدنام

چکيده
موضوع ازدواج مسلمان با غیر مسلمان در آیات مختلفی مانند: نور / 3، بقره / 221 و ممتحنه / 10 مطرح شده است، همچنین قرآن کریم در آیه 5 سوره مائده بحث نکاح مسلمانان با اهل کتاب را بیان فرموده است. مفسران فریقین در ذیل این آیه شریفه، دیدگاه‌های مختلفی را بیان کرده‌اند که می‌توان در چهار دسته تقسیم نمود؛ گروهی ازدواج مسلمان با اهل کتاب را به‌طور کلی ممنوع دانسته‌اند؛ برخی نیز آن را به‌صورت کلی جایز شمرده‌اند و برخی آن را به‌گونه ای محدود پذیرفته‌اند که این قسم اخیر به دو دسته تقسیم می¬شوند. در این نوشتار این اقوال به‌طور مبسوط با شرح دلایل بیان شده و سپس تحلیل و نقد شده است و در نهایت قول به جواز نکاح با اهل کتاب، ترجیح و تقویت گردیده است.

واژگان کلیدی
آیه 5 مائده، آیات فقهی، نکاح با اهل‌کتاب، تفسیر تطبیقی.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.