فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره 48 - بهار 1396

واکاوي تهديدات امنيتي داعش بر محور مقاومت و تأثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران

محمدعلي بصيري - سيد علي مجيدي‌نژاد - سيد قائم موسوي

چکيده
پژوهش حاضر با هدف واکاوي تهديدات امنيتي گروه سلفي جهادي داعش بر محور مقاومت و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران تنظيم شده است و تلاش اصلي نويسندگان در اين پژوهش ارائه پاسخي علمي و عيني بدين سؤال است که گروه سلفي جهادي داعش با عقايدي ضد شيعه چه تهديداتي را مي‌تواند عليه محور مقاومت وامنيت ملي جمهوري اسلامي ايران داشته باشد؟ فرضيه پژوهش حاکي از آن است که تهديدات ناشي از اين گروه در سطوح مختلف سياسي، امنيتي، نظامي، اقتصادي، اجتماعي خواهد بود، وحضور داعش به عنوان عامل تهديد در ژئوپليتيک شيعه باعث صدمه به وجاهت رحماني اسلام، تضعيف محور مقاومت، چرخش توازن قدرت به سمت رژيم غاصب صهيونيست و اعراب محافظه‌کار و حضور دوباره آمريکا در قالب اتحاد عليه داعش و محاصره فيزيکي ايران در ژئوپليتيک شيعه مي‌شود. اين پژوهش با استفاده از مکتب کپنهاگ به روش توصيفي ـ تحليلي با ابزار کتابخانه‌اي تهديدات داعش بر امنيت ملي ج. ا ايران و محور مقاومت را مورد بررسي قرار داده است.

واژگان کليدي
داعش، امنيت ملي، تهديدات امنيت ملي، ج. م. ا. ايران، محور مقاومت، مکتب کپنهاگ.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.