فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره 48 - بهار 1396

چالش‌هاي هويتي گفتمان اسلام سياسي در ايران معاصر

مهدي نادري - اسماعيل عارفي گوروان

چکيده
گفتمان اسلام سياسي، قرائتي از اسلام است که با پيروزي انقلاب اسلامي ايران در رقابت با گفتمان‌هاي رقيب، خاصيت هژمونيک يافته و بر جامعيت و نقش‌آفريني حداکثري اسلام در اداره زندگي مسلمانان تأکيد دارد. اين گفتمان مرزهاي هويتي خود را با ساير خرده گفتمان‌هاي رقيب با منبع، مرجع و داور قرار دادن «هويت اسلامي» تعريف و تحديد مي‌کند. در اين راستا، اين گفتمان هويتي در کنار اصل قرار دادن هويت «اسلامي»؛ هويت «ملّي» و «قومي» و «جهاني» ايرانيان را زير چتر «اسلاميت» بازخواني، بازسازي و بازآفريني مي‌کند. اين پژوهش با کاربست نظريه گفتمان و روش تحليلي اسنادي درصدد پاسخ به اين پرسش اصلي است: «آسيب‌هاي هويتي گفتمان اسلام سياسي در ايران معاصر چيست؟» مديريت و سياست‌گذاري هويتي براي خنثي نمودن چالش‌هاي هويتي گفتمان اسلام سياسي نيازمند شناخت دقيق و مدبّرانه آسيب‌هاي هويتي اين گفتمان در سطوح «ملي»، «منطقه‌اي» و «جهاني» است که ايجاباً و سلباً در نوشتار مورد تحليل و تبيين قرار گرفته است.

واژگان کليدي
هويت، گفتمان، اسلام سياسي، ايران معاصر.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.