فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره 48 - بهار 1396

روان‌شناسي استبداد رضاشاه

طهماسب عليپورياني - محسن عزيزي‌نيا

چکيده
پژوهش حاضر به بررسي ابعاد روان‌شناختي استبداد رضا شاه مي‌پردازد؛ فرض را بر اين نهاده است که مجموعه اقدامات سرکوب‌گرايانه رضاشاه اساساً تحت تاثير مسائل و مشکلات روحي و رواني بوده که از بدو تولد تا رسيدن به قدرت به آن مبتلا و دست به گريبان بوده است بنابراين با بهره‌مندي از چارچوب روشي آدلر ـ اسپربر به نقش دو مؤلفه خانواده و اجتماع در فرايند شکل‌گيري شخصيت تأکيد شده است چنانچه والدين، نظام تربيتي و جامعه در مهيا نمودن بسترها و شرايط زيستي اقداماتي روشمند و سازنده در جهت رشد و شکل‌گيري شخصيت سالم افراد در پيش برنگيرند اين قبيل افراد در برخورد با موانع و کمبودها دچار حقارت، ترس و نا امني مي‌شوند. در اين راستا دوران کودکي و مراحل بعد زندگي رضاشاه که با حقارت‌ها و مشقت‌هايي توأم بوده است؛ تبعات آن در دوران قدرت‌يابي و پادشاهي با تناقض شخصيتي، ترس و هراس، استبداد و خشونت بر ساختارهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، نظامي و به‌ويژه نزديک‌ترين يارانش نمايان است.

واژگان کليدي
روان‌شناسي، استبداد، رضاشاه.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.