فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره 48 - بهار 1396

راهبرد نفوذ ايالات متحده آمريکا و تأثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران (با تأکيد بر ديدگاه مقام معظم رهبري)

رهبر طالعي حور - رستم بهرامي

چکيده
الگوي رفتاري حاکم در روابط بين آمريکا و ايران در طول سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مبتني بر الگوي تخاصم بوده است. آمريکا در طول اين مدت راهبردها و سياست‌هاي چند جانبه‌اي در ابعاد سياسي، امنيتي، نظامي، اقتصادي و فرهنگي عليه ايران به کار گرفته است که اين راهبردها موفقيت‌هاي زيادي را براي آن کشور همراه نداشته است. راهبرد نفوذ آمريکا در ايران براي رسيدن به اهداف خود اگرچه در گذشته مطرح بوده است؛ بعد از توافق هسته‌اي بين ايران و گروه 1+5، آن کشور را به استفاده از راهبرد نفوذ اميدوار کرده است. اهميت اين راهبرد آمريکا به حدي است که رهبر معظم انقلاب در سخنراني‌هاي خود بعد از توافق هسته‌اي به صورت مکرر بر اين امر تأکيد نموده‌اند. اين نوشتار تلاش دارد با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي ابعاد مختلف اين راهبرد و تأثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران را تبيين نمايد.

واژگان کليدي
نفوذ، جمهوري اسلامي ايران، ايالات متحده آمريکا، امنيت ملي.
 
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.