فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره 48 - بهار 1396

نقش و جايگاه گروه‌هاي شيعه در ساختار سياسي عراق پس از فروپاشي (2015 ـ 2003)

فيروز نجفي - حسين مسعودنيا - سيد جواد امام‌جمعه‌زاده - حميد نساج

چکيده
با سرنگوني رژيم بعث عراق در آوريل 2003 م، عراق به دوران جديدي قدم نهاد و تحولات گسترده‌اي را پشت سر گذاشت. اين تحولات، افزون بر تغييرات گسترده داخلي، تأثيرات منطقه‌اي بسياري نيز با خود به همراه داشته است. در سطح داخلي، احزاب و گروه‌هاي مختلف سياسي از قوميت‌هاي مختلف عراقي، اقدام به ايفاي نقش سياسي در صحنه سياسي عراق نموده‌اند. شيعيان، اهل سنت و کُردها سه گروه اصلي قومي ـ مذهبي با گرايش‌هاي متفاوت در عراق بودند که در مجادله قدرت و سياست در صحنه عراق فعال شدند. شيعيان عراق و به‌خصوص گروه‌ها و جريان‌هاي اسلام‌گراي شيعي در عراق بعد از سقوط رژيم بعث وارد مرحله جديدي از حيات سياسي و سازماني خود شده‌اند و جايگاه، نقش و رويکرد آنها در عراق به‌شدت متحول شده است و در مقايسه با ساير اقوام و مذاهب و همچنين گروه‌هاي غيرمذهبي از جايگاه مهم‌تر و برتري برخوردار شده‌اند. براين‌اساس، هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي نقش و جايگاه گروه‌هاي شيعه در ساختار سياسي عراق پس از فروپاشي (2015 ـ 2003) مي‌باشد.

واژگان کليدي
اهل سنت، کُردها، شيعيان، عراق نوين.

 
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.