فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره 48 - بهار 1396

تجلي حاکميت الهي در اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

مرتضي الياسي

چکيده
اصل حاکميت الهي بدين معني است که حاکم اصلي، خدا و قانون و احکام الهي است، همانگونه که در فقه اسلامي به‌ويژه فقه شيعه متبلور است، در سراسر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نيز تبلور يافته است و هيچ تعارضي بين فقه و قانون اساسي در جهت طرح حاکميت الهي وجود ندارد. در قانون اساسي آرمان‌گرايي الهي منشأ حاکميت قلمداد شده، محتواي آن را اسلامي معرفي نموده است. همچنين حاکميت و نظارت ولي فقيه جامع الشرايط و مجري احکام الهي را مطرح ساخته است. و نيز رأي مردم، نظارت آنان و شورا را تحقق بخش عيني حکومت و حاکميت الهي دانسته است. و در نهايت از تغييرناپذير بودن محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي کليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني سخن مي‌گويد که حاکي از توجه به حاکميت الهي است.

واژگان کليدي
حاکميت، حاکميت الهي، قانون اساسي.

 
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.