فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره 48 - بهار 1396

بازتاب انقلاب اسلامي، براساس نظريه نظام نوري شيخ اشراق

منوچهر محمدي - حسين خدادادي

چکيده
بازتاب انقلاب اسلامي در جوامع مختلف، امري ظاهر و آشکار است که نياز به اثبات ندارد و اندک کنکاش در جوامع مختلف، ما را به کشف و شهود اين بازتاب رهنمون مي‌كند. درباره بازتاب انقلاب، نظرات مختلفي ارائه شده است که بر مبناي تفکرات غربي است و با هستي‌شناسي اسلامي سازگار نيست و رويکرد جامعي را در اين باب عرضه نمي‌دارد که در اين مقال به نقد و تبيين اين نظريات پرداخته‌ايم. نظام نوري شيخ اشراق ساختار متناسبي براي نظريه بازتاب دارد. بنابراين تلاش شد بر مبناي ويژگي‌هاي نور در هستي‌شناسي او به بررسي نظام ايجاد شده پس از انقلاب اسلامي در ايران و تشابه اين دو نظام بپردازيم. براساس اين تشابه نظريه‌پردازي در مورد بازتاب انقلاب اسلامي تبيين مي‌گردد. سپس به دو ويژگي مهم انقلاب اسلامي، يعني انقلاب بر پايه ايدئولوژي ديني و استکبارستيزي اشاره کرده‌ايم. در بخش بعد به ويژگي‌هاي نور و بازتاب انقلاب اسلامي اشاره مي‌شود که عبارتند از: مبدأ فراگير، پويايي، عدم حصر جغرافيايي و عدم حصر زماني.

واژگان کليدي
انقلاب اسلامي، نظام نوري، نور، بازتاب.

 
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.