فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره 48 - بهار 1396

تهديدات امنيتي گروه‌هاي افراطي پاکستان عليه انقلاب اسلامي

محمدرضا دهشيري - محمدرضا مشکي

چکيده
در پي وقوع انقلاب اسلامي در ايران، حاکم شدن گفتمان اسلام سیاسی، و افزايش تأثیر آن بر جامعه پاکستان و نظر به ناتواني و ناكارآمدي دولت اسلام آباد در مديريت رفتارهاي واكنشي گروه‌هاي سلفي بنيادگرا و افراطي و همچنين به‌دليل فروفتادن در نزاع‌های داخلی، زمينه ترويج روزافزون اندیشه وهابیت و عقاید ضدشیعی در جامعه پاكستان ايجاد شد. از این‌رو تحریکات و تهدیدات ناشی از افراط‌گرایي سلفي در پاکستان باعت ایجاد هویت تقابلی ايدئولوژيك در مقابل انقلاب اسلامي گرديد. در پاسخ به این سوال که ریشه اصلی تحریکات و تهدیدات امنیتی گروه‌های افراطی پاکستان علیه انقلاب اسلامی در چیست، نگارندگان معتقدند تلاش گروه‌هاي تندرو سلفي براي برساختن هویت مشترک افراطي مبتني بر دگرسازي، موجب تشديد هويت سازي تقابلي عليه انقلاب اسلامي ايران شده است. تحقیق حاضر در مبحث نخست تاثير قدرت نفوذ انقلاب اسلامی را بر واكنش گروه‌هاي افراطي در جامعه پاکستان واكاوي مي‌كند. در مبحث دوم به بررسی تأثير عواملی چون: فقر، بی‌ثباتی سیاسی، مدارس دینی و تحریکات منطقه‌اي بر رشد و تکوین افراط‌گرایی در پاکستان پرداخته مي‌شود. و مبحث سوم تحرکات و تهدیدات امنیتی ناشی از گروه‌های افراطی پاکستانی علیه انقلاب اسلامی را تبيين مي كند.

واژگان کليدي
انقلاب اسلامي ايران، پاكستان، گروه‌هاي تندروي سلفي، گروه‌هاي افراطي و بنيادگرا، هويت تقابلي.

 
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.