فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره 48 - بهار 1396

مسئله حقوق بشر در انديشه مقام معظم رهبري

مسعود راعي - علي زمانيان جهرمي

چکيده
از زمان تصويب منشور حقوق بشر در سازمان ملل در سال 1945 تاکنون در جهت بسط و گسترش و تبيين و اعمال آن از سوي کشورهاي غربي اقدامات فراواني صورت گرفته است. آيت‌الله خامنه‌اي با رد آن چه غربيان آن را حقوق بشر و حمايت از آن مي‌دانند، ضمن آنکه مدعيان حقوق بشر در نظام بين‌الملل را در ادعاي خويش صادق نمي‌دانند، با بيان موارد متعدد نقض حقوق بشر در ايران ـ چه قبل از انقلاب اسلامي و چه بعد از آن ـ و کشورهاي اسلامي و اروپا و آمريکا، اين مباحث را در کنار اتهاماتي مانند صدور انقلاب، واپسگرايي، جمهوري ضد دموکراسي، جمهوري ارتجاعي و جمهوري طرف‌دار بنيان‌هاي کهنه و منسوخ، ضديت با دموکراسي و عدم انتخابات آزاد، کمک به تروريسم، تعصّب و تحجّر و جمود فکري (بنيادگرايي)، ضديت با صلح و طرف‌داري از جنگ، پشتيباني مالي يا تسليحاتي از نهضت‌هاي اسلامي، تهيه سلاح و ساختن بمب اتمي و شيميايي که به کرات به نظام اسلامي ايران وارد شده و موجبات صدور قطعنامه‌هاي متعددي را در مجامع بين‌المللي فراهم کرده است، بهانه‌اي براي فشار آنان بر نظام نوپاي جمهوري اسلامي مي‌دانند.

واژگان کليدي
آيت‌الله خامنه‌اي، مقام معظم رهبري، حقوق بشر، اسلام.

 
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.