فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره 48 - بهار 1396

تحليل نقش ساختار اجتماعي سوريه و خاورميانه در شکل‌گيري و گسترش جريان سلفي‌گري در سوريه با کاربست نظريه سازه‌انگاري

محسن نصر اصفهاني - حسين مسعودنيا - عباس حاتمي

چکيده
در اين مقاله براساس ساختار اجتماعي که ونت در رويکرد سازه‌انگاري ارائه داده است، به تحليل چگونگي شکل‌گيري و گسترش سلفي‌گري در کشور سوريه پرداخته شده است. براين اساس زيرساختارهاي سه‌گانه معنايي، مادي و منافع در رابطه با کشور سوريه مورد تحليل قرار گرفته‌اند تا بتوان نقش عوامل معنايي و هويتي، محيط مادي و نوع تفسير بازيگران از آن و منافع چهارگانه شامل امنيت هستي‌شناسي، امنيت مادي، توسعه و شناسايي را در ظهور و گسترش بحران سوريه با تأکيد بر جريانات سلفي مورد ارزيابي قرار داد. نگارنده با اين پيش‌فرض شروع به تدوين اين پژوهش مي‌کند که يک يا چند عامل صرفاً مادي يا معنايي نمي‌توانند زمينه‌ساز بحران در سوريه و رشد جريانات سلفي افراطي باشند. سؤال اساسي اين پژوهش عبارت است از: از منظر سازه‌انگاري، ساختار اجتماعي سوريه و منطقه خاورميانه چگونه سبب شکل‌گيري و گسترش جريانات سلفي در اين کشور شده است؟ اين مقاله به شيوه تحليلي ـ توصيفي نگاشته شده است.

واژگان کليدي
سازه‌انگاري، جريان ونتي، ساختار اجتماعي، بحران سوريه، سلفي‌گري.

 
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.