فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره 50 - پاییز 1396

تبيين نظري رهبري امام خميني(ره)، از زاويه نقد نظرية رهبري کاريزماتيک

بهرام اخوان کاظمي

چکيده
تبیین ماهیت رهبری امام خمینی(ره) و علت تأثیرگذاری عمیق آن، موضوع این نوشتار است و سؤال اصلی این پژوهش ناظر بر این است که: «چه تعاملاتی میان شخصیت و شیوه رهبری امام خمینی(ره) و رعایت کرامات انسانی وجود داشته است؟ آیا این شیوه رهبری و نفوذ شگرف آن، بر مبنای الگوی رهبری کاریزماتیک بوده و براساس اين قابل تفسیر است؟» یافته‌های این نوشتار براساس روش تحلیلی ـ اسنادی، بیانگر تعامل کامل شخصیت و شیوه رهبری امام، با موضوع کرامت انسانی است و مشخص می‌نماید که امام(ره) یکی از عالی‌ترین مظاهر کرامت انسانی و مشخصاً به‌عنوان انسانی کامل و در مقام مرجعی مهذب و بالنده در دامن تعالیم متعالی اسلامی و شیعی، در طول حیات و رهبری خویش به موضوع کرامت‌های انسانی توجه ویژه و زایدالوصفی داشته و اساساً یکی از دلایل نفوذ شگرف رهبری ایشان بدین‌خاطر و نه به‌دلیل الگوی رهبری کاریزمایی بوده است.

واژگان کلیدی
امام خمینی(ره)، انقلاب اسلامی، نظریه کاریزمایی، مشروعیت، کرامت.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.