فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره 50 - پاییز 1396

مؤلّفه‌هاي ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

محمد قرباني گلشن‌آباد - منوچهر محمدي

چکيده
جمهوری اسلامی ایران دارای مؤلفه‌های فرهنگی غنی و ارزشمندی است که متأثر از آموزه‌های متعالی اسلام و به‌ویژه مکتب اهل بیت^ است؛ به این خاطر می‌تواند دیپلماسی فرهنگی فعال‌تری از خود نشان دهد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واجد و حامل چه مؤلفه‌هایی است؟ و کدام‌یک از مؤلفه‌ها از اهمیت بالاتری برخوردار است؟ فرضیه پژوهش عبارت است از اینکه مؤلفه‌های ارزشی ـ بینشی، مهم‌ترین دسته از مؤلفه‌های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی به‌شمار می‌آیند.
روش پژوهش، به‌صورت توصیفی- تحلیلی و کاربردی است که ضمن مصاحبه با نخبگان و صاحب‌نظران، از تحقیقات گسترده کتابخانه‌ای و اسنادی نیز بهره برده است.
نتیجه پژوهش حاضر نشان می‌دهد که مؤلفه‌های ارزشي ـ بینشی، بیشترین درجه اهمیت را از نظر صاحب‌نظران و در مقایسه با سایر مؤلفه‌ها به خود اختصاص داده است و البته میزان موفقیت بیشتری، هم در شرایط فعلی و هم در شرایط آتی (1404) خواهیم داشت.

واژگان کلیدی
دیپلماسی، دیپلماسی فرهنگی، مولفه‌های دیپلماسی فرهنگی، جمهوری اسلامی ایران.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.