فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره 50 - پاییز 1396

درآمدي بر روش‌شناسي فهم انديشه سياسي امام خميني(ره)

سميه قریب بلوک - سيد مرتضی هزاوه‌اي

چکيده
شناخت و بررسی اندیشه سیاسی و سیر تطور آن از‌جمله مباحث عمده و مورد توجه پژوهشگران در علوم سیاسی محسوب می‌شود. رخداد انقلاب اسلامی در ایران علاوه بر پیامدهای سیاسی- اجتماعی آن، مولد اندیشه سیاسی جدید براساس اسلام سیاسی با خوانش امام خمینی(ره) است که به لحاظ روش‌شناختی و فهم مبانی و آثار آن اهمیت فراوان دارد. شناخت صحیح این اندیشه می‌تواند به ماندگاری و اثربخشی بیشتر در جغرافیای جهان اسلام بینجامد. از منظر آسیب‌شناسی، جلوگیری از تحریف‌های محتمل و خوانش‌های ناصواب، مسئولیت سنگین دین‌باوران و معتقدان به راه و مکتب امام خمینی(ره) است. پرسش مقاله حاضر اين است که چگونه می‌توان به فهم صحیح اندیشه سیاسی امام(ره) دست یافت و از انحراف و تحریف آن پیشگیری کرد؟ فرضیه تحقیق این است که با معرفی شاخص‌های اندیشه سیاسی حضرت امام(ره) و معرفی جریان‌های معارض با آن، می‌تواند در این زمینه کارآمد باشد.

واژگان کلیدی
امام خمینی(ره)، اندیشه سیاسی، روش‌شناسی، تحلیل گفتار، تحریف.
 
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.