فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره 50 - پاییز 1396

مبارزه با حاکميت طاغوت در انديشه و رفتار سياسي امام خميني(ره)

محمدعلي ميرعلي

چکيده
انديشه و رفتار سياسي حضرت امام درباره حاکميت طاغوت و وجوب مبارزه با آن، مبنای شکل‌گيري انقلاب اسلامي ايران قرار گرفت و سرانجام منشاء پیدایش و یا تقویت بسیاری از جنبش‌ها در منطقه و جهان گردید. از‌آنجا‌که انقلاب اسلامي بر پايه تفکرات سياسي امام خمینی(ره) پی‌ريزي شده است، هدف این پژوهش تبیین و بازخوانی مبانی، اهداف، ادله فکري و رفتار سیاسی امام خمینی’ بعنوان الگوي عملي مبارزه دائمی و خستگی‌نا‌پذیر رهبران حرکت‌هاي آزادي‌بخش در مواجهه با رژیم‌های استبدادی و طاغوتی است. اکنون که بيداري اسلامي در کشورهاي اسلامي موجي جديد به خود گرفته، بررسي اين موضوع بنیادین ضروري به‌نظر می‌رسد. اين نوشتار با روش اسنادي به‌دنبال بررسي ادله، اهداف و رفتار مبارزاتي حضرت امام(ره) از دهه بيست تا پيروزي انقلاب اسلامي است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد حضرت امام(ره) با هدف اجرای حدود الهی و تشکیل حکومت اسلامی، رفتار مبارزاتی غیرمسلحانه را در قالب روش‌‌های مختلف علمی، فرهنگی و در نقش رهبری و ایدئولوگ انقلاب علیه رژیم وقت پیش گرفتند.

واژگان کلیدی
طاغوت، امام خمینی’، ادله مبارزه، اهداف مبارزه، رفتار مبارزاتی.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.