فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره 50 - پاییز 1396

تأثير انقلاب اسلامي ايران بر حوثي‌هاي يمن

علي شيرخاني - هادي ترکي

چکيده
انقلاب اسلامی در ایران از حوادث اعجاب‌انگیز نیمه دوم قرن بیستم به‌شمار می‌رود، به‌گونه‌ای که برخی آن را جزء انقلاب‌های بزرگ به‌شمار می‌آورند. ایران با رویه‌ای انقلابی در سیاست خارجی توانسته تأثیر زیادی بر کشورها، رهبران سیاسی و مذهبی، جنبش‌ها و رویدادها داشته باشد. مسلمانان یمن و به‌خصوص حوثی‌های این کشور، تأثیری غیرمستقیم (خودجوش و بدون دخالت ایران) از انقلاب اسلامی گرفته‌اند. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن بررسی نظریه پخش و مؤلفه‌های مختلف آن، نشان داده شود که انقلاب اسلامی چه تأثیری بر حوثی‌های یمن داشته؟ میزان و شکل آن چگونه است؟ فرضیه اصلی ما این است که انقلاب اسلامی در ایران بر حوثی‌های یمن به‌خصوص در زمینه سیاسی، فکری، روشی و فرهنگی تأثیرگذار بوده است و حسین بدرالدین حوثی به‌عنوان فردي صاحب نفوذ در یمن، امام خمینی+ را شخصیتی ممتاز در عصر معاصر برمی‌شمارد. این مقاله با روش کتابخانه‌ای و اسنادی و شیوه توصیفی- تحلیلی به بازتاب انقلاب اسلامی در یمن می‌پردازد.

واژگان کلیدی
نظریه پخش، انقلاب اسلامی، یمن، حوثی‌ها. 
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.