فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره 50 - پاییز 1396

فرايند و سازوکار پروژه نفوذ بر مبناي ديدگاه مقام معظم رهبري

محمد پورکاوه دهکردي - سياوش صلواتيان

چکيده
مقاله حاضر درصدد است با بررسی مجموعه بیانات و سخنرانی‌های رهبر معظم انقلاب در رابطه با موضوع «پروژه نفوذ»، به مفهوم‌سازی آن بپردازد و سپس فرآیند و سازوکار نفوذ را از منظومه فکری رهبر انقلاب استخراج کند. به‌همین منظور برای دستیابی به فرآیند و سازوکار موردنظر از روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد استفاده شده است. بنابراين از همه سخنرانی‌های ایشان در موضوع نفوذ استفاده شده است و با سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی به تحلیل داده‌ها پرداخته مي‌شود. مدل نهایی نفوذ که از بیانات رهبر معظم انقلاب بدست می‌آید به‌طور کلی شامل شش بخش «مقدمات نفوذ»؛ «روش‌های نفوذ»؛ «مقابله با نفوذ»؛ «زمینه‌سازان نفوذ»؛ «دامنه و وسعت نفوذ» و «نتایج نفوذ» است. به‌نظر می‌رسد شناسایی فرآیند و سازوکار نفوذ می‌تواند به فهم بهتر نظام گفتمانی مقام معظم رهبری، در این خصوص کمک کند و مبنایی برای استخراج راهبردهای اجرایی در جهت مقابله با این مانع بزرگ در راه انقلاب اسلامی باشد.

واژگان کلیدی
نفوذ، اندیشه سیاسی، مقام معظم رهبری، جنگ نرم.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.