فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره 50 - پاییز 1396

راهبردهاي امت اسلامي براي مقابله با نظام سلطه از ديدگاه امام خميني(ره)

سيد اصغر جعفري

چکيده
ساختار نظام جهاني در‌واقع تسلط ظالم بر مظلوم و يك رابطه ظالمانه و غيرانساني است. سلطه‌گر در اين نظام به‌دنبال تأمین منافع خویش از طريق چپاول کردن ثروت بومي و منابع تحت سلطه است و به غير از اين نيز راضي نمي‌شود. امام خمینی(ره) با شناخت چهره واقعی نظام سلطه، امت اسلامی را با فرياد بيدار باش به هوشيارى در برابر نظام سلطه فرا خواند و با ارائه راهبردهایی آنها را به مقابله با سلطه‌گران دعوت كردند. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی به این پرسش، پاسخ خواهد داد که امام خمینی(ره) چه راهبردهایی را برای امت اسلامی، جهت مقابله با نظام سلطه بیان کرده است؟ چهار راهبرد معنوی، سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و دفاعی و يازده شاخص به‌عنوان مهم‌ترین پاسخ این پرسش است که امت اسلامی می‌تواند با اتکا و اهتمام به آن زندگي شرافتمندانه و عزتمندانه داشته باشند.

واژگان کلیدی
امام خمینی، انقلاب اسلامی، امت اسلامی، نظام سلطه، استکبارستیزی.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.