فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره 50 - پاییز 1396

انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری و صورت‏بندی خرده‏گفتمان عدالت

حسین خانی

چکيده
متعاقب پیروزی انقلاب و حاکم شدن گفتمان انقلاب اسلامی، اسلام‏ سیاسی فقاهتی با طرد رقیبان گفتمانی خود، تولیت امور را در دست گرفت. اما با آغاز رقابت‏های درون‏گفتمانی، شاهد تسلط خرده‏گفتمان‏های اسلام ‏سیاسی رادیکال، محافظه‏کار، اصلاح‏طلب و عدالت‏خواه طی ادوار مختلف پس از انقلاب هستیم.
بر اساس مطالب یادشده مبنای نوشتار حاضر برای پاسخ به این پرسش اصلی است که «خرده‏گفتمان اسلام ‏سیاسی عدالت‏خواه» که در این پژوهش به‌عنوان «خرده‏گفتمان عدالت» یاد می‏شود و دولت نهم آن را نمایندگی می‏کرد، چگونه صورت‏بندی شده و مسلط گشته است؟ در پاسخ فرضیه مقاله با استعانت از روش کیفی، نظریه گفتمان و تکنیک کتابخانه‏ای درصدد است به این گزاره دست یابد که اشاعه عناصر خرده‏گفتمان جدید مانند؛ «خودباوری»، «مبارزه با فساد»، «مبارزه با رفاه‏طلبی و تجمل‏گرایی مدیران»، «توجه به اقشار محروم و مستضعف وحاشیه‏نشین» بر محور «عدالت»، این اسطوره در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری، خود را در کنش ‏سیاسی نیروهای اجتماعی متجلی ساخته و با تبدیل شدن به تصور اجتماعی موجب تسلط این خرده‏گفتمان گردید.

واژگان‏ کلیدی
عدالت، خرده‏گفتمان، دولت نهم، انتخابات، تصوراجتماعی.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.