فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره 50 - پاییز 1396

تبيين الگوي شبکه‌سازي در انقلاب‌هاي مخملي با تأکيد بر فتنه سال 1388 در ايران

مرتضي اشرافي

چکيده
در نظام بین‌الملل، کشورهایی هستند که پس از چند دهه تحولات سیاسی، در حال تغییر و ورود به شرایط سیاسی جدیدی هستند. تحقق انقلاب‌های رنگی در این کشورها می‌تواند تحولات سیاسی در این جوامع را در مسیری خاص که عمدتاً مبتنی بر ارزش‌های لیبرال و نظام‌های دمکراسی غربی است، هدایت کند.
در این تحقیق به‌دنبال پیداکردن چرایی و چگونگی رسیدن به الگوی شبکه‌سازی در فتنه سال 1388 جمهوری اسلامی، براساس فعالیت‌های شبکه‌ای، جبهه‎ای و جریانی هستیم؛ شايان ذكر است جبهه‏ها، شبکه‌های مختلف را برای حل موضوعی خاص، به طرق گوناگون در یک جبهه یا مواجهه قرار می‏دهند. ازاین‌رو جبهه‏ها می‏توانند متکثر باشند، تقسیم‏بندی موضوع‏ها و نحوه ساماندهی شبکه‌ها برای حل موضوعات اولویت‏دار، مهم‏ترین کار در این سطح می‏باشد. در این تحقیق جریان و جریان‎سازی، اولاً ماهیتی ارزشی و شناختی برای شبکه‌ها و جبهه‎ها در شکل‌گیری انقلاب مخملی سبز در سال 1388 در ایران دارد، از طرفی دیگر فعالیت‏های شبکه‌ای و جبهه‎ای، زمینه‏ساز و گسترش‌دهنده فعالیت‎های جریانی است.

واژگان کلیدی
انقلاب مخملی، براندازی نرم، فعالیت شبکه‌ای، جبهه‎ای و جریانی، فتنه 1388.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.