فصلنامه علمی - پژوهشي پژوهشنامه اخلاق - سال دهم - شماره 38- زمستان 1396

بررسي و نقد نظريه احساس‌گرايي آلفرد آير

محمدعلي عبداللهي - محسن شيراوند

چکيده
نظريه احساس‌گرايي يکي از مهم‌ترين و در عين حال افراطي‌ترين نظريات غيرشناختي در حوزه اخلاق محسوب مي‌شود. اين نظريه از طرف آلفرد آير (1910 ـ 1989) و تحت تأثير آموزه‌هاي حلقه وين و فلاسفه تحليلي کلاسيک دوره اول نظير: فرگه، راسل، مور و ويتگنشتاين به مهم‌ترين نظريه اخلاقي قرن بيستم مبدل شد. اين نظريه معتقد است که اخلاق چيزي جز ظهور احساسات و عواطف فردي نيست. چنين نگرشي به اخلاق صرف نظر از ازاله عقلانيت و سوق دادن احساسات در وادي معرفت‌شناسي به نسبي‌گرايي اخلاقي منجر خواهد شد. در اين پژوهش ما صرفاً به بررسي و نقد احساس‌گرايي در پرتو توجه به اصل تحقيق‌پذيري به‌عنوان مهم‌ترين آموزه حلقه وين خواهيم پرداخت. اين پژوهش با استفاده از روش تحليلي به اين نتيجه نائل شده که نظريه احساس‌گرايي چيزي غير از آموزه تحقيق‌پذيري حلقه وين ندارد. در واقع با نقد اين اصل، عملاً نظريه احساس‌گرايي فاقد هرگونه وجاهت علمي در حوزه اخلاق قلمداد مي‌شود.

واژگان کليدي
آلفرد آير، احساس‌گرايي، اخلاق، اصل تحقيق‌پذيري.
 
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.