فصلنامه علمی - پژوهشي پژوهشنامه اخلاق - سال دهم - شماره 38- زمستان 1396

تبيين اخلاقي داستان مورچه و سليمان در سوره نمل

محمدرضا باغبان زاده امشه

چکيده
در اين نوشتار با توجه به داستان وادي نمل، تلاش شده تا به نقل مفاهيم اخلاقي، در مکالمه بين مورچه و سليمان نبي(ص) ـ که زعامت و پيشوايي جامعه انساني را برعهده داشته است ـ بر اساس چنین گفتگویی، ضمن اثبات شعور و درک حيوانات، انطباق شاخص‌هاي اخلاقي قابل‌ملاحظه‌اي که در اين گفتگو وجود داشته، با جامعه کنوني ترسيم می‌گردد. مفاهيم عالي چون: شکر نعمت، لزوم انتقادپذيري حاکمان، توجه به رضايتمندي حق‌تعالي و لزوم پرهيز رهبر جامعه از فساد و ظلم و برقراري عدالت در سطوح مختلف جامعه و نيز وظيفه رعايا در مقابل حکومت، از مهم‌ترين نکات اخلاقي قابل‌برداشت از داستان مورچه در سوره نمل است که به صورت حکمت در قصص قرآني از زبان حيوانات با مسائل اخلاقی جامعه امروز دلالت دارد.

واژگان کليدي
سليمان(ص)، شاخص‌هاي اخلاقي، مورچه، حکومت، انتقادپذيري.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.