فصلنامه علمی - پژوهشي پژوهشنامه اخلاق - سال دهم - شماره 38- زمستان 1396

چگونگي نقش‌آفريني وجه اجتماعي انسان در ارتقاي اخلاقي با تحليل ديدگاه ديويي و بازسازي براساس ديدگاه اسلامي

مريم قاسمي - محمدرضا شرفي - سيد مهدي سجادي - شهين ايرواني

چکيده
هدف اصلي اين پژوهش به دست آوردن رويکردي اجتماعي به تربيت اخلاقي است. ابتدا با کمک گرفتن از ديدگاه ديويي به عنوان انديشمندي که تربيت اخلاقي را با رويکردي اجتماعي معرفي نمود، سعي شد عاملي اثرگذار که موجب مي‌شود فرايند تربيت اخلاقي رويکردي اجتماعي به خود بگيرد، استنتاج گردد که اين عامل در مؤلفه «ارتباط» معرفي شد. اثرگذاري اين عامل به گونه‌ايست که با تقويت آن، توان‌هاي اخلاقي انسان تقويت مي‌شود. سپس نقش اين مؤلفه در ارتقاي اخلاقي انسان مبتني بر ديدگاه اسلام بررسي گرديد و ضمن به دست آمدن تأييد بر اهميت اين مؤلفه، تلاش گرديد چگونگي نقش‌آفريني آن در ارتقاي اخلاقي به دست آورده شود. حاصل اين تلاش و بررسي‌، معرفي توانمندي‌هايي يازده‌گانه به عنوان محورهاي تربيت اخلاقي با تکيه بر وجه اجتماعي انسان، مبتني بر ديدگاه اسلام است.

واژگان کليدي
تربيت اخلاقي، جان ديويي، ارتباط، اسلام، توانمندي‌هاي اخلاقي.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.