فصلنامه علمی - پژوهشي پژوهشنامه اخلاق - سال دهم - شماره 38- زمستان 1396

بررسي تضمين احکام اخلاقي در دو رويکرد واقع‌گرايي و غيرواقع‌گرايي در اخلاق

محمد سربخشي

چکيده
در صورت انتخاب رويکرد غير واقع‌گرايانه در اخلاق نمي‌توان ضمانتي اخلاقي، منطقي و عملي براي تحقق ارزش‌هاي اخلاقي مدنظر ارائه داد؛ زيرا احکام اخلاقي اگر تابع احساسات افراد يا توافق‌هاي جمعي و يا صرف امر و نهي باشند واقعيتي نخواهند داشت که بتوان آنها را توجيه عقلاني کرده و عامل اخلاقي را منطقاً به‌سوي فعل اخلاقي دعوت کرد، ولو آن‌که قوانين دولتي مي‌توانند افراد جامعه را وادار به مراعات احکام اخلاقي نمايند. در اين صورت آنچه مراعات شده است قانوني حقوقي است، نه فعلي اخلاقي و لذا داراي ارزش اخلاقي نخواهد بود. اما در صورت پذيرش واقع‌گرايي انگيزه‌هاي مختلفي براي تحقق عمل اخلاقي مي‌توان ارائه کرد که بالاترين آنها عمل براساس حب به کمال مطلق الهي است. عملي که با اين انگيزه انجام گيرد، در عين اين‌که با ارزش‌ترين عمل اخلاقي خواهد بود مؤثرترين پشتوانة عقلاني، واقعي و اجرايي را خواهد داشت. مقالة حاضر توضيح و تبيين ابعاد مختلف مسئلة‌ فوق است.

واژگان کليدي
تضمين اخلاقي، انگيزه، واقع‌گرايي اخلاقي، غير واقع‌گرايي، اخلاق، حقوق.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.