فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسيري - سال هشتم شماره 32 زمستان 1396

ساختار معنایی امید در آیات قرآن‌کریم

مرتضی مطهری‌پور - مسعود آذربایجانی

چکيده
اميد از جمله موضوعاتي است که همواره مورد توجه اديان و مذاهب اخلاق‌محور، بوده است. در آموزه‌هاي قرآن و روايات، ابعاد مختلف اين مسئله با واژگاني چون، رجا، أمل، تمني و طمع، مورد بررسي‌ قرار گرفته است. اميد به‌معنای داشتن‌ انتظار مثبت براي رسيدن به هدف و داراي حداقل چهار مؤلفه اصلي: اهداف، باور به اسباب و علل، توکل به خدا و تلاش است. مهم‌ترين يافته‌هاي مقاله حاضر آن است که در آیات قرآن هدف، دستيابي به قرب الهي و مقام خلافت الهي است و تهذيب نفس، افزايش شوق و محبت به خدا و اصلاح و تربيت و صدور اعمال نيک از پيامدهاي اميد، در آموزه‌های اسلامی و آیات قرآن دانسته می‌شود. انسانی که از فقدان معنا در زندگي رنج مي‌برد و امور زندگي مادي او را ارضا نمي‌کند، فقط اعتقاد به مبدأ هستي و اميد به رحمت بي‌انتهاي او و لقاي پروردگار، روزنه‌اي در دل او مي‌افکند که تسلي‌بخش روح خسته و آزرده او مي‌گردد و هیچ‌گاه در فراز و فرودهای زندگی احساس تنهايي نمي‌کند.

واژگان کليدي
آیات امیدبخش، مؤلفه‌های اميد، آثار امید.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.