فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسيري - سال هشتم شماره 32 زمستان 1396

بررسی عوامل بنيادين تربيت در پنج سوره آغازين نزول

احمد نظري

چکيده
زبان قرآن، زبان آموزش تربيت‌مدار با نگاه تربيت عملي است. هدف نزول قرآن تربيت و تحول فرهنگي همه جانبه است. تربيت، داراي ابعاد، اصول، فروع، عوامل و لوازمي است. در تربيت قرآني فقط به جنبه شکوفايي فرد و جامعه توجه نشده، بلکه براي به بار نشستن انسان و کمال يافتن او، به چالش‌هاي پيش‌رو، آفت‌ها و آسيب‌ها و روش‌هاي تربيت و آماده‌سازي رهبر جامعه و مبلغان نيز عنايت تمام شده است؛ زيرا امر تربيت با همه اين‌ها پيوند دارد و محققان بايد تلاش کنند تا آنها را از لابه‌لاي آيات و سوره‌ها استخراج نمايند. در اين مقاله تلاش شده، بنيادي‌ترين عوامل تربيت در پنج سوره آغازين نزول مورد بررسي قرار گيرد. رابطه متقابل انسان با خدا، تقوا، اصلاحات فردي و اجتماعي، انذار و بشارت، تذکر و يادآوري، رابطه فقر مطلق با غني مطلق، پيش‌بيني تهديدها و راهکارهاي مقابله با آن، توجه ويژه به راهنما در مراحل گوناگون، از جمله عواملي است که به آن توجه شده است.

واژگان کلیدی
سوره‌هاي آغازين قرآن، تفسیر تربیتی، عوامل تربيت، تربیت قرآنی.
 
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.