فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال سیزدهم - شماره 50 - پاییز 1396

بازسازي نظريه ابن‌سينا درباره معناي زندگي

سهام مخلص - رضا اکبري - رضا رسولي شربياني - گيتا مقيمي

چكيده
اين مقاله با روشي تحليلي به مسئله معناي زندگي در فلسفه ابن‌سينا توجه کرده است. يافته‌هاي اين مقاله نشان مي‌دهد که ديدگاه ابن‌سينا در معناي زندگي نظريه‌اي فرا طبيعت‌گرايانه است. ارکان اين نظريه اعتقاد به وجود خداوند و زندگي پس از مرگ است. بنابر اين رويکرد، معناي معناي زندگي، از سنخ هدف است و مراد از آن، هدف انسان از زندگي خويش است به گونه‌اي که در راستاي هدف خداوند از خلقت انسان باشد. زندگي هر انسان هنگامي معنادار خواهد بود که انسان تلاش مستمر و صادقانه‌اي داشته باشد تا مايه تقرب و تشبه هر چه بيشتر او به حقيقت يگانه‌اي باشد که در راس تمام هستي است. رسيدن به زندگي معنادار مستلزم تعيين هدف يا اهداف عالي و اساسي در زندگي، تلاش مستمر جهت کسب معرفت، عشق، اخلاق و در نهايت رسيدن به موفقيت بزرگ يا جاودانگي است. سعادت، لذت و خير سه مفهوم مورد نياز در بازسازي ديدگاه ابن‌سينا به شمار مي‌آيند.

واژگان کليدي

ابن‌سينا، معناي زندگي، مؤلفه‌هاي زندگي معنادار.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.