فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال سیزدهم - شماره 50 - پاییز 1396

بررسي تطبيقي هستي‌شناسي و توجيه شرور در الهيات فلسفي يهود و اسلام (با تکيه بر آراي ابن‌ميمون و نظريات انتقادي شهيد مطهري)

سيد محمدحسن صالح

چكيده
رابطه شرور و کاستي‌هاي عالم با عدالت خداوند از ديرباز مورد توجه متفکران اديان ابراهيمي بوده است. در دو دين يهوديت و اسلام نيز فيلسوفان به فراخور بهره عقلاني و فلسفي خويش به هستي‌شناسي و توجيه شرور پرداخته‌اند. نگارنده در اين مقاله با مراجعه مستقيم به آثار ابن‌ميمون اندلسي و شهيد مرتضي مطهري به مقايسه اين دو سنت عقلاني در مسئله شرور پرداخته است. نتايج اين تحقيق در بحث هستي‌شناسي شرور آنست که هم در يهوديت و هم اسلام، الهيات عقلي پايبند به اصول فلسفي بوده و شر را امري عدمي مي‌داند. اما در مورد توجيه شرور تفاوت‌هايي به چشم مي‌خورد که ناشي از تکون و سير تاريخي الهيات در دو دين مذکور است به گونه‌اي که در الهيات عقلي يهود صحبتي از نظريه جبران و يا تعالي روحي انسان‌ها نيست، اما در اسلام به آنها اشاره شده است.

واژگان کليدي
شرور، دلاله الحائرين، ابن ميمون، مرتضي مطهري، نظام احسن.




جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.