فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال سیزدهم - شماره 50 - پاییز 1396

تحليل و نقد رهيافت شلينبرگ در رابطه با عشق خدا به مخلوقات

رحيم دهقان

چكيده
اين پژوهش در پي‌تبيين و نقد تصور شلينبرگ از «عشق الهي» است. اين انديشمند کانادايي، با ارائه شواهدي مبني بر نفي صفت عاشق مطلق بودنِ خدا، به دفاع از شکاکيت اعتقادي پرداخته و بر همين اساس در قالب يک قياس استثنائي، برهاني در نفي وجود خدا ارائه داده است. سوال اساسي اين است که برهان ارائه شده از سوي شلينبرگ با چه چالش‌هاي نظري مواجه است؟ بررسي‌هاي اين پژوهش که با روش تحليلي و استنادي انجام شده، نشان مي‌دهد که نظريه شلينبرگ با پاره‌اي از نقد‌ها از جمله بي‌توجهي به ظرفيت وجودي معشوق، ناديده انگاشتن شواهد تجربي ظهور خدا در عالم، برداشت ناصواب از مفهوم عذاب و مجازات، و ارائه تفسير جبرگرايانه از ايمان و معرفت الهي مواجه است. اين ضعف‌ها نشان مي‌دهد که ايشان در ارائه تبييني موجه از مولفه‌ي «عشق الهي» و نيز برهان مبتني بر آن، موفق نبوده است.

واژگان کليدي
خداناباوري، عشق مطلق، حضور خدا، شلينبرگ.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.