فصلنامه علمي - پژوهشي اندیشه نوین دینی - سال سیزدهم - شماره 50 - پاییز 1396

ارزيابي ادعاي تأثيرپذيري غيرمستقيم اسلام از آيين زرتشت در آموزه معاد

سيد محمد حاجتي شورکي - حسين نقوي

چكيده
نوشتار حاضر، به بررسي پندار تاثيرپذيري غيرمستقيم معاد اسلام از آيين زرتشت اختصاص دارد. برخي، يهوديت و به تبع آن مسيحيت را واسطه انتقال مفاهيم اخروي آيين زرتشت به دين اسلام دانسته‌اند و برخي از سلمان فارسي که در آغازين مراحل زندگي‌اش زرتشتي بوده به عنوان معلم پيامبر در تعليم مفاهيم زرتشتي نام برده‌اند. مقاله پيش‌رو با رويکرد تحليلي ـ انتقادي هر دو ديدگاه را مورد تبيين و بررسي قرار داده است. عمده دليل موافقان تاثيرپذيري شباهت ظاهري و نسبي معارف اخروي دين اسلام با تعاليم آيين زرتشت است. نقدهاي متعددي بر ديدگاه تاثيرپذيري وارد است که به برخي از آنها اشاره مي‌شود: معاد اسلام ريشه وحياني دارد؛ تشابه آموزه‌ها در دو دين، دال بر اقتباس يا تاثيرپذيري نيست؛ دانشمندان يهودي منکر اثرپذيري يهوديت از آيين زرتشت در آموزه معاد بوده‌اند؛ سلمان در مدينه خدمت پيامبر مشرف شد، در حالي که معارف والاي اخروي بيشتر در سوره‌هاي مکي نازل شده بود.

واژگان کليدي
اسلام، آيين زرتشت، تاثيرپذيري، سلمان فارسي، يهوديت، اسارت بابلي، معاد.
 
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.