فصلنامه علمی - پژوهشی تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي - سال هشتم - شماره 29 - زمستان 1396

نقش سادات مهاجر حضرمي در امور سياسي، ديني، علمي و فرهنگي کوچگاه‌ها؛ مطالعه موردي: شبه قاره هند و جنوب شرق آسيا (قرون 14 ـ 10 ق)

محمد عباسي - جمشيد نوروزي

چكيده
سادات حضرمي منتسب به ناحيه حضرموت يمن، متشکل از خاندان‌هاي بزرگ و معروفي چون باعلوي، بافقيه، بلفقيه، سقاف و باطاها، بیشتر جزو طبقات علما، تجار و صوفيان بودند، براي مدت‌ها در تريم از شهرهاي مهم حضرموت زندگي مي‌کردند. از اواخر قرن ششم هجري، شماري از اين سادات به مناطق مختلف شبه قاره هند و جنوب شرق آسيا مهاجرت کردند. اين خاندان شافعي مذهب، همواره مي‌کوشيدند اسلام و به ويژه مذهب خويش را در آن مناطق تبليغ و ترويج کنند. بعضي از سلاطين و حکام مسلمان اين نواحي نيز، از اين گروه از سادات استقبال کرده و برخي مناصب مهم سياسي و نظامي را دراختيار آنان گذاشتند. همچنين سادات حضرمي در ديگر عرصه‌ها، چون تصوف و حوزه‌هاي علمي و فرهنگي نيز تلاش کرده‌اند. آنها افزون بر تاسيس طريقت‌هاي صوفيانه، کتاب‌هايي در حوزه‌هايي مانند فرهنگ نويسي، تراجم نويسي و پزشکي به زبان‌هاي مختلف مانند عربي و اردو تاليف کرده‌اند. اين مقاله، با روش توصيفي و تحليلي، درصدد پاسخ به اين پرسش است که سادات حضرمي به چه مناطق شبه قاره هند و جنوب شرق آسيا مهاجرت کرده و چه نقشي در حوزه‌هاي ديني، سياسي، علمي و فرهنگي اين مناطق داشته‌اند؟

واژگان کليدي
سادات حضرمي، حضرموت يمن، تريم، اقيانوس هند، شبه قاره هند، جنوب شرق آسيا.
 
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.