فصلنامه علمی - پژوهشی تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي - سال هشتم - شماره 29 - زمستان 1396

تحليل و بررسي نحوه انعکاس غزوه بني‌نضير در قرآن کريم با تأکيد بر الگوي نگرشي و نگارشي (پردازشي) تاريخ نگاري قرآن

سيد محمد صادق حسيني کجاني - محمدرضا جباري

چكيده
بني‌نضير از قبايل يهود مدينه با رسول خدا| پيمان نامه‌اي را منعقد اما بعد‌ها آن را نقض کردند. بررسي نحوه انعکاس تقابل آنان با رسول خدا| در قرآن کريم مهم‌ترين هدف مقاله حاضر مي‌باشد. نگاه قرآن از اين حادثه به لحاظ نگرشي و نگارشي (پردازشي) مبين چگونگي توجه قرآن کريم به حوادث تاريخي مي‌باشد و نشان دهنده کيفيت پردازش يک واقعه و نحوه انعکاس آن با عنايت به فلسفه نزول اين کتاب آسماني است. اين پژوهش که به شيوه توصيفي ـ تحليلي و در بخشي تفسيري صورت گرفته در صدد پاسخ به اين سؤال است که نحوه انعکاس غزوه بني‌نضير با تاکيد بر الگوي نگرشي و نگارشي (پردازشي) تاريخ نگاري قرآن چگونه است؟ از آنجاکه هدف از نزول قرآن کريم هدايت بشر است لذا ساختار گزارش‌هاي تاريخي در قرآن، ساختاري ويژه و معطوف به هدف هدايتي قرآن است. نکات و نحوه انعکاس غزوه بني نضير در قرآن کريم به طور کامل قابليت پويش در الگوي نگارشي (پردازش) و نگرشي را دارد.

واژگان کليدي
تاريخ نگاري قرآن، بني‌نضير، الگوي نگرشي، الگوي نگارشي.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.