فصلنامه علمی - پژوهشی تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي - سال هشتم - شماره 29 - زمستان 1396

تبيين رويکردهاي سيره نگاران اماميه به سيره پيامبر(ص) در قرون دوم تا چهارم هجري

هادي يعقوب زاده - عباس احمدوند - محمد مهدي باباپور گل افشاني

چكيده
تبيين رويکردهاي سيره نگاران اماميه به سيره پيامبر(ص) در قرون دوم تا چهارم هجري، علاوه بر اثبات اهتمام آنان به سيره آن حضرت(ص)، به دسته بندي اين رويکردها و تبيين فضاي حاکم بر سيره نگاري اماميه کمک خواهد کرد. به همين منظور، مکتوبات اماميه در سيره پيامبر(ص) شناسايي و به دليل فقدان آنها، قطعات برجاي مانده از برخي از آنها به روش تطبيقي گونه شناسانه تحليل گرديد. تحيل و گمانه‌زني اين داده‌ها نشان داد که در قرون نخستين سه رويکرد اصلي؛ روايي، کلامي و تاريخي بر فضاي سيره نگاري اماميه حاکم بوده است. در دو رويکرد روايي و کلامي به رغم تفاوت در روش، سيره نگار درصدد ارائه چهره‌اي فراتاريخي و فرابشري از پيامبر(ص) بوده و درصدد اثبات حقانيت ايشان و اهل بيت(ع) مي‌باشد. درحالي که در معدود آثاري که با رويکرد تاريخي نوشته شده نويسنده با پايبندي به عناصر تاريخ؛ اعم از زمان، مکان، شخصيت و رويداد درصدد ارائه تاريخ عيني و واقعي از آن حضرت مي‌باشد.

واژگان کليدي
سيره پيامبر(ص)، سيره نگاران اماميه، رويکرد روايي، رويکرد کلامي، رويکرد تاريخي.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.