فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره 51 - زمستان 1396

نتايج سياسي انقلاب اسلامي ايران

محمد شجاعيان

چكيده
انقلاب اسلامی ایران به‌عنوان یکی از انقلاب‌های بزرگ، تأثیرات بسیاری را از خود برجای نهاده است. تحقیق حاضر از میان بازتاب‌های بسیار گسترده انقلاب اسلامی، به برخی دستاوردها و نتایج سیاسی آن پرداخته است که از دو ویژگی مهم برخوردارند؛ اول اینکه این دستاوردها در ایران پس از انقلاب نهادینه شده‌اند. دوم آنکه چنین دستاوردهایی به‌گونه‌ای هستند که برای همه کشورهای مسلمان الهام بخش‌اند. پژوهش حاضر به لحاظ روش تحلیل، رویکردی کلان‌نگر دارد و مسئله اصلی تحقیق اين است كه نتایج سیاسی انقلاب اسلامی شامل چه مواردی می‌شود؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد مهم‌ترین نتایج سیاسی انقلاب اسلامي شامل استقلال سیاسی، ایجاد نهادهای سیاسی جدید، مردم‌سالاری دینی و وحدت‌گرایی در جهان اسلام است. انقلاب سبب شد رهبری دینی و رهبری سیاسی تلفیق شود و این مساله به‌نوعی احیاي پدیده‌ای بود که در صدر اسلام و به‌ویژه در دوران حکومت پیامبر| وجود داشت.

واژگان کليدي
انقلاب اسلامی، مردم‌سالاری دینی، نهادهای سیاسی، امت‌گرایی.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.