فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره 51 - زمستان 1396

همکاري دولت و ملت و تأثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران

محمدرضا الفي

چكيده
بررسی تأثیر همکاری دولت و ملت در ایران برای درک امنیت ملی این سرزمین، یکی از اقدامات ضروری و از اهمیت بسیاری برخوردار است. از‌این‌رو تحقیق حاضر به این مسئله می‌پردازد که همکاری دولت و ملت به‌عنوان یک سیستم، چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ در پاسخ‌گویی به مسئله اصلی، محقق با الهام از نگرش سیستمی نشان می‌دهد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت و ملت از یکدیگر جدا بوده، ولی بعد از پیروزی به‌دلیل برخواستن دولت از بطن توده ملت و تأثیرپذیری از مبانی دینی و اندیشه‌های سیاسی رهبران انقلابی و فرهنگ سیاسی اسلامی ـ ایرانی، موجودیت خود را از ملت گرفته و با تبدیل آن به سیستم، در شرایط حساس و بحرانی کشور مانند جنگ تحمیلی و سایر تهدیدات امنیت ملی به همکاری پرداخته است و با خنثی‌سازی تهدیدات، به تقویت امنیت ملی کشور می‌پردازد.

واژگان کليدي
همكاري، سيستم همكاري دولت و ملت، امنيت ملي، جمهوري اسلامي ايران.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.