فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره 51 - زمستان 1396

منابع نرم قدرت متعالي در انديشه سياسي امام خميني

روح‌الله شاکري - رضا لک‌زايي

چكيده
بررسی منابع نرم قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) مسئله مقاله حاضر است. بر‌اساس نظریه طبقه‌بندی علوم از منظر امام خمینی، انسان دارای سه بعد است؛ غیبی و روحی، برزخی و خیالی، شهودی و دنیوی. بر مبنای این نظریه منابع نرم قدرت ذیل سه عنوان: منابع اعتقادی ـ بینشی؛ منابع اخلاقی ـ گرایشی؛ منابع رفتاری ـ کنشی با روش تحلیلی ـ اکتشافی ارائه می‏شود.
در بعد اعتقادی، تنها منبع قدرت، خداوند متعال است و هر‌چه انسان با خدا ارتباط و اتصال بیشتری داشته باشد، قدرت بیشتری هم دارد. در بعد اخلاقی، تمامی فضائل اخلاقی منبع قدرت هستند و قدرتمندان بیش از دیگران باید به آنها متصف باشند. در بعد رفتاری، از میان منابع متعدد، مناسک و تبلیغات و تعلیمات برجسته شده است؛ چرا‌که در قدرت و اراده جمعی تأثیر می‏گذارد. این سه بعد از قدرت کاملاً درهم‌تنیده و به‌هم مرتبط هستند و شدت و ضعف هر یک در دیگری تأثیرگذار است. براساس این دیدگاه از وظایف مهم حوزه و دانشگاه، رسانه، دولت و نظام اسلامی تبیین جایگاه و اهمیت منابع نرم قدرت و در نتیجه توجه هرچه بیشتر به فرهنگ اسلامی و ایمان به خدا در جامعه و پیوند آن با قدرت فرانرم و متعالی است.

واژگان کليدي
امام خمینی(ره)، منابع نرم قدرت، قدرت متعالی، اندیشه سیاسی.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.