فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره 51 - زمستان 1396

تاريخ هنر پوستر در دهه نخست انقلاب اسلامي ايران

حميد عالمي - عيسي مولوي‌وردنجاني

چكيده
از تحولات انقلاب اسلامی بر فرهنگ جامعه ایران، به وجود آمدن هنرمندانی با دغدغه اسلامی است و آثاری همچون پوسترهای آن دوران که در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی تاثیر شایانی داشت، خلق شد. پژوهش پیش‌رو به‌دنبال شناخت نقش و ابعاد معنایی پوسترهای دوران انقلاب اسلامی از زمان شکل‌گیری تا پایان جنگ تحمیلی با رویکردی فرهنگی و تاریخی است. مسئله اصلی تحقیق، شناسایی و طبقه‌بندی موضوعی انواع پوسترهای مطرح‌شده در تاریخ انقلاب است. این مسئله با دو سؤال پیگیری خواهد شد. سؤال اول، مؤلفه‌های محتوایی فرهنگی ـ تاریخی پوسترهای دهه اول انقلاب در چند گروه قابل تقسیم است؟ سؤال دوم، ویژگی‌های بصری پوسترهای دهه اول انقلاب اسلامی به‌عنوان یک عنصر تبلیغی بیدارکننده، چگونه ارزیابی می‌شوند؟
در این تحقیق از روش تحلیل محتوا و برای جمع‌آوری اطلاعات از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده است. یافته مهم تحقیق، طبقه‌بندی و تحلیل مضامین موجود، در پوسترهای انقلاب اسلامی است.

واژگان کليدي
انقلاب اسلامی، پوستر، تاریخ هنر، فرهنگ.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.