فصلنامه علمي - پژوهشي مطالعات انقلاب اسلامی - سال سیزدهم - شماره 51 - زمستان 1396

سطوح عدالت در نظام سياسي اسلام با نگاهي به انديشه امام خميني

صديقه لک زايي

چكيده
تحقیق حاضر، به تشریح، تولید و بازتولید عدالت بر‌اساس منابع سه‌گانه‌ نظام سیاسی اسلام، جهت سیاست‌گذاری‌های کلان و نقش تاثیرگذار عدالت در توسعه اجتماعی و تصمیم‌گیری سیاسی و اجتماعی می‌پردازد. مبنای مفهومی و نظری مباحث پژوهش، بر‌اساس اندیشه اسلامی و نظر امام خمینی+ در کتاب‌های «شرح حدیث جنود عقل و جهل» و نیز کتاب «چهل حدیث» می‌باشد. براساس اين، طبق اندیشه امام خمینی+ انسان‌ها دارای سه‌لایه‌ وجودی، شامل: عقل، نفس و جسم هستند و دین نیز شامل اعتقادات، اخلاق و احکام (فقه) است. بنابراین، مقاله پیش‌رو درصدد است سطوح عدالت را در سه محور اعتقادی، اخلاقی و فقهی و همچنین تأثیر آن‌ها بر یکدیگر را تبیین نماید.

واژگان کليدي
امام خمینی، نظام سیاسی اسلام، اندیشه سیاسی، سطوح عدالت.
جهت دریافت فایل مقاله کلیک کنید.